מדיניות מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים

siteadmin 26/12/2017

אופן חישוב מרחק הפרדה לנפט גולמי ולתזקיקיו- 02.06.16

במרץ 2014 הופץ עדכון למדיניות מרחקי הפרדה ממקורות סיכון נייחים של המשרד להגנת הסביבה. בעדכון זה הוכנסו מספר חומרים חדשים לנספח ב' המגדיר את החומרים הנדרשים במרחקי הפרדה. בין חומרים אלו, נפט גולמי ותזקיקיו כגון נפטא, בנזין, דס"ל ועוד.חומרים פחמימניים אלו מאוחסנים במקרים רבים במכלי ענק. תכנת ALOHA איננה מתאימה לחישוב טווחי הסיכון מהם. להלן מובא הסבר כיצד יש לחשב את מרחק ההפרדה עבור חומרים אלו.

תרחיש ייחוס

התרחיש הנבחן הוא מאצרה מלאה בוערת של התזקיק הנבחן. הלהבה של הנפט הגולמי ושל תזקיקיו

מאופיינת בחלוקה לשלושה חלקים )ראה איור סכמתי בנספח א' למסמך זה(: הלהבה

הנראית/המאירה, אזור הלהבה אפופת העשן )בעלת קרינה תרמית מופחתת עקב מיסוך העשן ( ואזור

העשן עצמו )ללא להבה).

הסיכון לרצפטורים ציבורייםהנבחן להלן הוא הקרינה התרמית הנפלטת מן המאצרה הבוערת: מן

הלהבה הנראית ומאזור הלהבה אפופת העשן.

עוצמת הקרינה מהשלולית הבוערת המורגשת בתחומי הרצפטור הציבורי מושפעת, בין היתר, מממדי

הבעירה, מן המרחק של הרצפטור הציבורי משפת המאצרה הבוערת ומזווית הראייה בין הרצפטור

הציבורי ללהבות. ומסוג החומר הבוער )דהיינו מתכונות כימיות – פיסיקליות שלו(. המתודולוגיה

המובאת להלן מביאה מאפיינים אלו בחשבון לצורך קביעת מרחק ההפרדה.

מתודולוגיה

1 .המתודולוגיה מאפשרת לקבוע את מרחק ההפרדה לרצפטור ציבורי ממאצרה של תזקיקי נפט

או נפט גולמי על פי תרחיש של מאצרה בוערת.

2 .יובהר, כי בכל מקרה, כמפורט במדיניות יש לשמור מרחק ההפרדה מינימלי לחומרים דליקים

שלא יקטן מ-01 מטרים )למעט מקרים חריגים כמפורט במדיניות(. זאת ועוד – יש לוודא כי

יישמר מרחק מינימאלי של 01 מטר בין מקור הצתה כלשהו למאצרת מיכל הנפט הגולמי או

התזקיק )לעניין זה, המונח "מקור הצתה" אינו מצטמצם למקור אש או ניצוץ וכדו' אלא כולל

גם מקור חומר דליק, לרבות שדה קוצים וכד'(.

3 .השיטה המפורטת במסמך זה, מאפשרת לקבוע את עוצמת שטף החום המתקבל ברצפטור

במרחק מוגדר ממקור הסיכון. על מנת להעריך את מרחק ההפרדה לרצפטור ציבורי מסוים, יש

לבחון את שטף החום המתקבל במרחקים שונים עד למציאת המרחק בו מתקבלות נקודות

הקצה )כלומר יש לבחון את שטף הקרינה המתקבל במרחקים שונים עד לקבלת שטפי החום

המוגדרים עבור מצב קיים ועבור מצב תכנון. בהתאם ייקבעו מרחקי ההפרדה(.

נקודות הקצה שהוגדרו הן:

 נקודת הקצה למצב קיים: m/5kW

 נקודת הקצה למצב תכנון: m/6kw.1

4 .שטף החום הכולל המתקבל בתחומי הרצפטור הציבורי )qtot )יחושב כסכום של שטף החום

המתקבל מהלהבה הנראית ושטף החום המתקבל מהלהבה אפופת העשן

באופן הבא:

qtot = qvis + qobscured

5 .vis 2,F1 ו-2obscured,F1 ,הם מקדמי הראייה בין הרצפטור הציבורי ללהבה הנראית וללהבה אפופת

העשן, בהתאמה.

6 .כאשר המאצרה היא ריבועית )או מלבנית(, מקדמי הראייה יחושבו מתוך הטבלה המובאת

בנספח ב', כאשר כמודגם באיור מס' 0 :

 S – המרחק האנכי של הרצפטור לחזית הלהבה )דהיינו, במקרים רבים, לנקודה

הקרובה ביותר על שפת המאצרה(

 W – רוחב חזית הלהבה

 H" -גובה הלהבה".ערך זה ייקבע בנפרד כ-Hvis וכ-Hobscured וישמש לקביעת vis 2,F1 ו-

2obscured,F1 בהתאמה, כמפורט בהמשך.

איור מס' 1

חישוב זוויות הראייה לרצפטורים שאינם נמצאים מול חזית האש, או על סמך קוטר הלהבה,

ii ייעשה לפי דו"ח NIST

.

כאשר הרצפטור הציבורי הקרוב ביותר מצוי במרחק של פחות מכפלים קוטר המאצרה )או,

במקרה של מרובע – כפלים הצלע הגדולה(, יש להכפיל ב – 0.0 את ערך מקדם הראייה עבור

הלהבה המאירה בלבד, על מנת להתחשב בהטיית הלהבה ע"י רוח. בכל מקרה אחר, המקדם

.0.0 יהיה

קביעת גובה הלהבה כ-Hvis וכ-Hobscured בהתאמה, ייעשה באופן הבא:

Hvis 

גובה הלהבה המאירה עבור התזקיקים המופיעים בטבלה מספר 0 ,יילקח מתוך

הטבלה הבאה.

טבלה מס' 1 החומר קצב בעירה )ק"ג\מ"ר\שנייה( גובה הלהבה המאירה )מ'( במאצרה שקוטרה עד 01 מ' במאצרה שקוטרה עד -01 21 מ' במאצרה שקוטרה מעל 21 מ' נפט גולמי

02.2 8.9 3.0 1.120

00.2 02.0 8.2 1.108 קרוסין

00.2 02.0 8.2 1.10 בנזין

02.0 00.2 9.0 1.102 ל"דס

דיזל

)סולר(

8.1 3.2 0.2 1.100

02.0 8.3 3.0 1.121 מזוט

00.2 02.0 8.2 1.100 נפטא

עבור תזקיקים שאינם מופיעים בטבלה לעיל גובה הלהבה יחושב באופן הבא:

Hvis

2 כאשר הוא ההספק הכללי הנפלט מן הדליקה )ביח' m/kW

, לכל מ"ר של פני

המאצרה בה מתרחש ה–fire pool .ערך זה יש לקחת מטבלה מס' 0 בדוח ה-NIST.

עבור מאצרה שקוטרה 21-01 מטר, יילקח ערך HVIS בשיעור של %91 מהגובה

המחושב לעיל ועבור מאצרה שקוטרה קטן מ-01 מטרים – %21.

Hobscured 

לצורך חישוב זווית הראייה לחלק הלהבה אפוף העשן )2obscured,F1 ,)יילקח גובה קצה

:)Hf

0 גובה הלהבה אפופת העשן, על פי המשוואה הבאה )

(

קצב הבעירה לתזקיקים השונים יילקח מתוך טבלה מספר 0 .לתזקיק עבורו קצב

הבעירה לא ידוע, הקצב יחושב על ידי הנוסחה:

)הערה: קוטרן האקוויוולנטי )D )של מאצרות לא מעוגלות יחושב על סמך שטח

המאצרה )A )ידי הנוסחה: √ זאת, בהינתן שאורכה של המאצרה לא עולה

על 0.2 פעמים רוחבה (

יש לציין, שלצורך חישוב תרומת חלק הלהבה אפופת העשן qobscured יילקח בחשבון

הגובה "נטו" של להבה ספציפית זו, דהיינו הגובה H ע"פ החישוב לעיל בניכוי גובה

הלהבה המאירה, כפי שחושב לעיל

חריגים מחישוב מרחק הפרדה

7 .בהינתן התנאים המפורטים להלן, ייקבע מרחק הפרדה של 01 מטרים מן הנקודה הקרובה

ביותר לצלע/מעגל המאצרה, בלא צורך בחישוב המרחק על פי המתודולוגיה שהובאה לעיל.

א. החומר הינו אחד מהתזקיקים הבאים:

)Oil fuel No. 2( רכב לכלי סולר 

)Oil fuel No. 5,6( לתעשייה מזוט 

 קרוסין בעל נקודת הבזק גבוהה מ-C°50

 דס"ל )מסוגים A ,1-A וסוגים נוספים( בעל נקודת הבזק גבוהה מ-C°50

 כל תזקיק נפט אחר שנקודת ההבזק שלו גבוהה מ-C°01

ב. החזקת אישור כיבוי אש

ג. קיום מערכת כיבוי בעלת אמינות מספקת לכיסוי מהיר של שפך למאצרה בקצף בטרם

יוצת.

8 .מרחק הפרדה קטן מ-01 מטרים יתאפשר רק במצב "קיים", באישור ראש אגף חומרים

מסוכנים ועל פי "בחינה טכנית מעמיקה" כמפורט במסמך מדיניות מרחקי הפרדה. כחלק

מבחינה זו ייעשה שימוש בפרמטרים מחמירים יותר, למשל עבור הספק הקרינה הנפלט מן

הלהבה, או בהתחשבות בתופעות כגון הטיית הלהבה בעקבות הרוח.

מעוניין להצטרף לשירות?
    פוסטים אחרונים

    לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

      קידום אתרים בגוגל קידום אתרים אורגני
      Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support